Örnek Kiralama Sözleşmesi

 

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

KİRAYA VEREN (”MOLA”): MOLA YELKENCİLİK YAT İŞLETMECİLİĞİ TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Adalet Mah. Manas. Blv. Folkart Towers No:47 B içkapı no: 2804 Bayraklı / İZMİR

Vergi No: Karşıyaka VD 6222311867

KİRACI:                                                                 Uyruğu:

Kimlik/Pasaport Numarası:

Adres:

Telefon:                                                                e-posta:

Acente:                                                                 Vergi No:

Adres:

 1. KİRALANAN YAT

Yatın Adı:                                                              Kayıt Limanı:

Modeli:                                                                 Kapasitesi:

 1. TESLİM ETME, GERİ GETİRME, İADE ALMA ZAMANLARI ve LİMANLARI

Teslim Etme Zamanı:                                              Teslim Etme Limanı:

Geri Getirme ve İade Alma Zamanı:                        İade Alma Limanı:

 1. KİRALAMA BEDELİ:
 2. KİRALAMA TEMİNATI:
 3. ÖZEL KOŞULLAR:
 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU: MOLA’nın işlettiği, yukarıda özellikleri belirtilen Yat’ın, Kiracı tarafından kiralanması ve buna ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.
 5. KİRA SÜRESİ: Yat’ın, Teslim Etme Limanı’nda, Kiracıya teslim edileceği zaman olan Teslim Etme Zamanı’nda başlar ve Yatın Geri Getirme Zamanı’nda, İade Alma Limanı’na, Kiracı tarafından getirilip  iade edilmesi ile hiçbir ihbara, bildirime ve sair merasime gerek kalmaksızın sona erer. Kira Süresi’nin uzatılması MOLA’nın yazılı onayına bağlıdır.
 6. Kiracı, Kira Süresi’nin bitimine 24 (yirmidört) saat kala Yat ile birlikte İade Alma Limanı’ndan en çok 20 deniz mili uzakta bulunacaktır.
 7. Yat’ın, MOLA’ya iadesinde gecikilmesi durumunda; Kiracı, ayrıca ihtar ya da ihbar veya sair merasime gerek kalmaksızın temerrüdün kendiliğinden oluşacağını, temerrüt tarihinden itibaren geçecek her gün için bu sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen günlük kira bedelini ödemeye devam edeceğini, ayrıca, kira bedeline ek olarak, iadede geciktiği her bir takvim günü için günlük kira bedelinin iki katı tutarında (Türk Borçlar Kanunu md.179/2 anlamında ifaya ekli ceza şartı olarak) ceza şartı ve bunlara ilaveten gecikmeden dolayı MOLA’nın uğrayacağı doğrudan, dolaylı ve sonuçsal (consequential) her türlü zararı ilk talebini izleyen 3 (üç) gün içinde ödeyeceğini, ceza şartının fahişliği iddiasından peşinen feragat ettiğini,  MOLA’nın bahse konu zararları ayrıca ihbara muhtaç olmaksızın gösterilen teminattan tek taraflı kararı ile tahsil edebileceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
 8. Kiracı, Yatı Geri Getirme Zamanı’nda İade Alma Limanı’na getirmediği takdirde, Yat’ın dönüşü için gerekli tüm masraflara katlanır. Bu durumda, hasar söz konusu ise hasar konusunda belirtilen maddeler geçerli olacaktır. Bu gibi durumlarda MOLA Yat’ı teslim alıncaya kadar, Kiracı tekneye bakmaları için yeteri kadar kalifiye ve ehliyetli katılımcıyı Yat’ta bulundurmak zorundadır. Bu süre içerisinde de Yat’tan Kiracı sorumludur.
 9. ÖDEME: Bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yat’ın Kiracı’ya kiralanması karşılığında, Kiracı MOLA’ya 4. Maddede belirlenen bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bedelin en az %50’sini (peşinat) sözleşme tarihini izleyen 3 (üç) gün içerisinde ödenecektir. Kalanı ise kiralama gününden 30 (otuz) gün önce nakit olarak veya kredi kartı ile ödenecektir.
 10. SÖZLEŞME İPTALİ: Kiracı işbu sözleşmeyi, hangi sebeple olursa olsun iptal etmek isterse, iptal bildirimini yazılı olarak yapmak zorundadır. Kiracı, işbu sözleşmeyi iptal ederse, ücretlendirme aşağıdaki gibi olacaktır:
 • Kiralama gününden 31 (otuzbir) gün öncesine kadarki iptallerde, peşinatın %50’si ceza şartı olarak gelir kaydedilip, bakiye %50’si (yani toplam kiralama bedelinin %25’i) iade edilir.
 • Kiralama gününden 30 (otuz) ilâ 16 gün öncesine kadarki iptallerde peşinatın tamamı (yani toplam kiralama bedelinin %50’si) ceza şartı olarak gelir kaydedilir, bakiye tutar iade edilir.
 • Kiralama gününden 15 (onbeş) gün ve daha kısa süre öncesine kadarki iptallerde, tahsil edilmiş olan tutarın tamamı ceza şartı olarak gelir kaydedilir ve hiçbir bedel iadesi yapılmaz. Kiracı bu koşulları peşinen, gayrikabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Yukarıdaki 13.Maddede belirtilen ödemelerde gecikme olması halinde MOLA, ayrıca ihtara gerek olmaksızın Sözleşme’yi tek taraflı feshetme ve kira bedelinin tümünü derhal ve tek defada isteme hakkına sahiptir. Bu durumda, MOLA’nın ödenmesinde gecikilen ücretler için aylık % 5 (beş) gecikme faizi talep etme ve ön ödemeyi iade etmeme hakkı saklıdır.
 2. KİRALAMA TEMİNATI: Kiracı, MOLA’ya 5. Maddede belirlenen Kiralama Teminatını (depozito) Yatı Teslim Etme işlemleri sırasında nakit veya kredi kartı ile ödeyecektir.
 3. Yat’ın, Kira Süresi bitiminde MOLA’ya eksiksiz ve hasarsız iadesi durumunda Kiralama Teminatı Kiracı’ya iade edilir.
 4. Yata ilişkin ve bu Sözleşme’nin ilgili maddesinde belirtilen sigortanın kapsamadığı her türlü kayıp ve/veya hasar durumunda, MOLA söz konusu hasar ve/veya kayıp oranında Kiralama Teminatı’ndan mahsup yapma hakkına sahiptir. Hasar ve/veya kaybın Kiralama Teminatı’nı aşması halinde, aşan miktar Kiracı tarafından ayrıca tazmin edilecektir.
 5. MOLA’nın hasar ve/veya kayıptan Kiralama Teminatının Kiracı’ya iadesinden sonra haberdar olması halinde, söz konusu hasar ve/veya kayıp bedeli MOLA’nın ihbarı üzerine Kiracı tarafından derhal tazmin edilecektir.
 6. Kiralama Teminatı, Kira Süresince Yat’a verilen her türlü zarar, kayıp ve/veya ödenmemiş Kiralama Bedeli ile Kiracı’nın her türlü nedenden doğmuş, doğacak her türlü borçlarına mahsup edilebilecektir.

 

TESLİM KOŞULLARI

 1. MOLA, Yat’ı Teslim Etme Zamanı’nda, Teslim Etme Limanı’nda, yakıt deposu dolu, temiz ve gezi amaçlı seyir (charter) yapmaya uygun durumda Kiracı’ya teslim etmekle yükümlüdür.
 2. Kiracı; Yat’ı teslim almakla, Yat’ın Sözleşme koşullarına uygunluğunu, fonksiyonlarının eksiksiz çalıştığını, denize elverişliliğini, envanter listesine uygun olduğunu kabul etmiş sayılır. 

TEKNE İADE KOŞULLARI

 1. Kira Süresi’nin bitiminde, Kiracı Yat’ı Sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen zaman ve yerde MOLA’ya iade etmekle yükümlüdür.
 2. Kiracı, Yat’ı eksiksiz, hasarsız, tam olarak ve teslim aldığı şekilde iade ile yükümlüdür. Yat’a ilişkin her türlü kayıp ve/veya hasar Kiracı tarafından MOLA’ya hemen bildirilmelidir. Kiracı’nın MOLA’ya bildirmediği hasar ve/veya kayıptan; Kiracı, Kiralama Teminatı’nın iade edilmesinden sonra dahi sorumludur.
 3. Kira Süresi’nin sonunda Yat’ın mazot deposu dolu değil ise Kiracı dolum için gerekli mazot bedelini ve 100 EUR (yüz Avro) dolum ücretini karşılamak zorundadır. Kira Süresi’nin sonunda Yat’ın pis su depolarından herhangi birisi tümüyle boş değil ise Kiracı 100 EUR (yüz Avro) pis su deposu boşaltma ücretini karşılamak zorundadır.

SİGORTA

 1. “MOLA”, Yat’ın Kira Süresi’ni içeren Yat Sigortası yapıldığını ve mali mesuliyet sigortası içerdiğini garanti eder. Sigorta şartları bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
 2. Özel eşyalar ve kişiler sigorta kapsamı dışındadır. Yat’a ilişkin olarak sigorta kapsamında olan bir masraf doğması durumunda sigorta şirketi MOLA’ya ödeme yapana kadar Kiralama Teminatı Kiracı’ya iade edilmez.
 3. Yat’ta oluşabilecek sigorta kapsamında olmayan her türlü zarar ve hasardan Kiracı sorumludur. Yat’ta oluşan her nevi hasar ve zarar durumunda Kiracı, MOLA’nın zararını tam olarak ve ivedilikle karşılar. Kiracı’nın sorumluluğu tehlike sorumluluğu niteliğindedir ve Kiracı kusuru olmadığını kanıtlasa bile Kiralama Bedeli ile birlikte MOLA’nın her nevi zararını karşılamakla mükelleftir.

KİRACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Kiracı, MOLA’ya karşı aşağıdaki hususlardan sorumludur;

 1. Kiracı, bu Sözleşmenin imzalanmasının ardından, Kira Süresi başlamadan en geç 7 (yedi) gün içinde, Kira Süresince Yat’ta bulunacak kişilerin ad, adres ve kimlik numaralarını MOLA’ya «Katılımcı Listesi» ile bildirmekle yükümlüdür. Katılımcı Listesi’nde belirtilenden başka kimse Yat’a çıkamaz. Kiracı, Yat’ı üçüncü kişilere bırakamaz, teslim edemez, terk edemez.
 2. Kiracı Yat’ı sadece gezi (charter) amaçlı kiraladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiracı, Yat’ı tatil amacı dışında kullanamaz, Yat ile ticaret veya para karşılığı kişi ve mal taşımacılığı yapamaz. Yat ile iddia ve tekne yarışlarına girilemez.
 3. Yat’ta, Gümrük beyannamesine tabi mal ve/veya eşya taşınamaz. Yat’a hayvan sokulamaz, tehlikeli yük taşınamaz.
 4. Liman Başkanlıklarına giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, giriş ve çıkış işlemlerinin yasalara uygun gerçekleştirilmesi, konaklanan veya transit geçilen ülkelerin yasalarına riayet edilmesi, Kiracı’nın sorumluluğundadır.
 5. Kiracı, Yat’ı kullanırken tam bir ihtimam dairesinde hareket ve MOLA’ya karşı icap eden vazifeleri ifa ile mükelleftir.
 6. Kiracı, Yat’ı ve Yat teçhizatını sorumluluk duygusu ile ve denizciliğe yakışır şekilde kullanmak ile mükelleftir.
 7. Kiracı, Kira Süresince Yat’ı temiz kullanmakla yükümlüdür.
 8. Gece yolculuklarında özellikle dikkatli olunması gerekmektedir. Gemi Jurnali özenli tutulmalı ve Yat’ta muhafaza edilmelidir. Kira Süresi’nce düzenli bakım işlemleri (motor yağı vb.) ve kontroller Kiracı’nın sorumluluğundadır, aksatılmamalıdır.
 9. Başka bir tekneyi çekme işlemi sadece acil durumlarda ve başka kurtarma ihtimali olmayan hallerde yapılabilir.
 10. Yat’ta 100 EUR (yüz Avro)’yu aşmayan bir hasar söz konusu olduğu takdirde hasar derhal giderilecektir. Bu miktarı aşan bir hasar meydana geldiğinde Sözleşme’nin ilgili maddeleri uygulanacaktır. Değiştirilen parçalar muhafaza edilmeli ve MOLA, ivedilikle Kiracı tarafından durumdan haberdar edilmelidir.
 11. Yat veya kişilerde oluşacak hasar yahut zararlarda Kiracı, konu ile ilgili tutanak tutulmasını ve bu tutanakların Resmi kurumlarca (liman başkanlığı, doktor vb.) tasdik edilmesini sağlar. Yat’ta bulunan veya Yat ile ilgili bir kazaya karışan kişilerde oluşacak her nevi yaralanmalarda, Resmi rapor hazırlanması ve MOLA’ya ivedilikle bildirilmesi Kiracı’nın görevidir.
 12. Kiracı, büyük hasarlarda, avaryada, önceden bilinen gecikmelerde, kayıplarda, manevra yeteneği kaybında, el koyma halinde, yetkililer tarafından veya dışarıdan müdahale şeklinde engellendiğinde süratle MOLA’ya haber vermek zorundadır. Kiracı hasarı azaltma ve hasarın büyümesini engellemek için gereken her türlü önlemi almakla mükelleftir. Çekilmeyi kaçınılmaz kılan durumlarda kurtarma masrafını azaltmak amacı ile Yat’a ait halat kullanılmalıdır. Yat’a el konulması veya engellenmesi Kiracı’nın kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyorsa bunun ortaya çıkaracağı tüm sonuçlara Kiracı katlanır ve Kiracı, MOLA’ya karşı sorumlu olur. Bu durumda, MOLA’nın söz konusu hasarla ilgili her türlü tazminat hakkı saklıdır.
 13. TAHSİS (GEZİ) ALANI VE AMACI: Bu Sözleşme uyarınca MOLA tarafından Kiracı’ya kiralanan Yat’ın tahsis/gezi alanı; Türk karasularıdır. Bu alan, ancak MOLA’nın yazılı izni ile terk edilebilir. Kiracı, Yat’ın tahsis alanının dışına çıkması halinde oluşabilecek tüm masraf, ödeme ve olası hasarı MOLA’ya ödemekle yükümlüdür.

EHLİYET

 1. Kiracı bu Sözleşmeyi imzalamakla açık denizlerde Yat’ı kullanabilmesi için gerekli belgelere, denizcilik ve dümen bilgisine, deneyimine ve yetkisine sahip olduğunu teyit eder. Kiracı’nın belirtilen vasıflara haiz olmaması halinde Kiracı, bu vasıfları haiz bir Kaptan temin edecektir. Kaptan’ın imzası Sözleşme’de yer alacaktır.
 2. Kaptan, Yat’ı kullanabilecek ehliyet, diğer gerekli evrak ve tecrübeye sahip olmalıdır. Kaptan bu niteliklere haiz olduğunu teyit eder. Yanlış bilgi beyan edildiğinde, beyanda bulunan sorumlu tutulacaktır. Kiracı ve Kaptan – aynı kişi olmadıkları takdirde – bu Sözleşme’den beraberce sorumludurlar. 

Kaptan’ın adı ve adresi : _________________________________________________

 1. “MOLA”, Kaptan’ın tecrübe ve bilgisini kendi kuralları çerçevesinde deneyebilir. MOLA, Kaptan’ı yeterli bulmaz ise, kendi takdirine bağlı olarak bir yardımcı veya başka bir kaptan tahsis edebilir. Bu durumda, tahsis edilen kaptana hizmeti karşılığı ödeme yapma yükümlülüğü Kiracı’ya aittir. Yardımcı veya başka bir kaptan bulunana kadar Yat kullanımı limana bağlı şekilde yapılacaktır.
 1. Kiracı kendi kusurundan yahut mücbir bir sebepten dolayı Yat’ı kullanamadığı yahut mahdut surette kullandığı takdirde; MOLA, Yat’ı kullanmaya hazır bulundurmuş oldukça Kiracı Kiralama Bedeli’nin tümünü ödemekle yükümlüdür.

FESİH HALLERİ

 1. Yat veya aynı özelliklerde başka bir yat, MOLA tarafından Kiracı’ya tahsis edilemediği hallerde; Kiracı’ya teslim tarihinden en erken 48 (kırk sekiz) saat öncesinde MOLA Sözleşme’yi feshedebilir. Bu durumda Kiracı tarafından ödenen ücretler Kiracı’ya iade edilir. Bu durumda Kiracı ödemiş olduğu Kiralama Bedeli dışında başka herhangi bir ücret ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak, Kiracı Sözleşme’yi feshetmiyor ise Yat’ın geç teslim edilmesinden doğan zaman için yalnız bu süreye dair Kiralama Bedeli’ni isteyebilir, Kiracı bu durumda yalnız Yat’ı kullandığı günlerin bedelini öder. Bir önceden hasara uğrayan veya kaybolan teçhizat söz konusu ise ve Kiracı’ya yenisi tahsis edilemiyor ise ve bu Yat kabiliyetinde bir sorun oluşturmuyorsa Kiracı Sözleşme’yi feshedemez, bundan dolayı da indirim isteyemez.

MÜCBİR SEBEP

 1. İşbu Sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep olarak nitelendirilmesi için; i) Olaydan etkilenen Taraf’ın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve gerekli önlemleri almış olmasına karşın bu harici olayın önlenemeyecek veya giderilemeyecek olması ve ii) Olayın sebebiyet verdiği durumun Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini imkânsızlaştırması gerekir (“Mücbir Sebep”). Belirtilen bu genel esaslar çerçevesinde Mücbir Sebep sayılacak olaylar aşağıdaki hallerle sınırlı olmamak üzere şunlardır: (i) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş hali, (ii) Terör hareketleri, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar, (iii) Yangın, sel, deprem, vb. gibi doğal afetler, salgın hastalıklar, (iv) İç savaş, iç karışıklıklar, genel grevler.
 2. Mücbir Sebep halinin devamı süresince, Taraflar’dan herhangi biri diğerine karşı, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu olmayacak, Taraflar’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri askıda kalacaktır. Mücbir Sebep’e maruz kalan Taraf derhal diğer Taraf’a bu durumu, bu durumun etkilerini ve tahmini süresini yazılı olarak bildirecek, makul bir süre içerisinde Mücbir Sebep’in olumsuz etkilerini bertaraf etmek, edimlerini eskisi gibi ifa etmek ve taahhütlerine uymak için gereken işlemleri yerine getirecektir.
 3. MOLA, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Mevzuat hükümlerine uygun hareket edeceğini ve bu doğrultuda tüm hukuki, teknik ve idari önlemleri almayı kabul ve taahhüt eder.
 4. DEVİR VE TEMLİK: Kiracı, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme kapsamındaki alacak, hak ve/veya yükümlülüklerini, MOLA’nın önceden yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez.
 5. GEÇERSİZ HÜKÜM: Bu Sözleşme’de yer alan hükümlerden herhangi birinin geçersiz ve/veya hükümsüz olduğunun anlaşılması durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümleri bu hükümsüzlükten etkilenmeyecek ve geçerli olmaya devam edecektir.
 6. İHBARLAR: Her türlü tebligat tarafların aşağıda belirtilen resmi adreslerine yapıldığı takdirde geçerli olacaktır. Taraflar’dan her biri işbu Sözleşme’de gösterilen yasal tebligat adreslerinde meydana gelebilecek değişiklikleri en az 15 (onbeş) gün önceden işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak diğer Taraf’a yazılı olarak bildirmeyi, aksi takdirde işbu Sözleşme’de gösterilen adreslere yapılan bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.
 7. TADİL: İşbu Sözleşme’de yapılacak her türlü tadil mutlaka yazılı şekilde yapılacaktır.
 8. Bu Sözleşme’den dolayı doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

53 (elli üç) maddeden ve iki nüshadan oluşan işbu sözleşme okunduktan ve tüm şartları müzakere edildikten sonra tarafların karşılıklı mutabakatıyla __________  tarihinde ________’da imzalanmış, birer sureti taraflarca teslim alınmıştır.

Kiraya Veren                                         Acente                                      Kiracı

 

Sign up for our mailing list and be informed about campaigns and opportunities!